fbpx
Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Buro Lentemorgen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

Het kennismakingsgesprek is kosteloos. Na dit gesprek van ± 1 uur wordt een aanbod gedaan of een vrijblijvende offerte welke vervalt na 14 dagen tenzij anders aangegeven.

Offertes zijn gebaseerd op de bij Buro Lentemorgen beschikbare informatie.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging per e-mail of een voor akkoord getekende offerte door Buro Lentemorgen is ontvangen en geaccepteerd.

Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.

In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Buro Lentemorgen dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER.

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Buro Lentemorgen al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Buro Lentemorgen bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. GEHEIMHOUDING

Buro Lentemorgen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Buro Lentemorgen zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Buro Lentemorgen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechte erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Buro Lentemorgen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN

Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

De tariefsaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Buro Lentemorgen.

Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Buro Lentemorgen reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, inclusief btw, op de factuur aangegeven bankrekening.

Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Buro Lentemorgen haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Buro Lentemorgen heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of bijscholing.

Buro Lentemorgen is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Buro Lentemorgen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Buro Lentemorgen heeft gemeld.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Buro Lentemorgen of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Buro Lentemorgen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van Buro Lentemorgen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. DUUR EN BEËINDIGING

Een overeenkomst voor een traject of training kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

Buro Lentemorgen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Buro Lentemorgen is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN

Buro Lentemorgen behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Buro Lentemorgen behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval van het volgen cursussen en trainingen in haar vakgebied en in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Buro Lentemorgen gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Buro Lentemorgen geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Bij niet betaling heeft Buro Lentemorgen het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelde, is opdrachtgever verplicht Buro Lentemorgen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Buro Lentemorgen. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Buro Lentemorgen deze verhalen op opdrachtgever.

Alle door Buro Lentemorgen verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, online trainingen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Buro Lentemorgen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Buro Lentemorgen worden gebruikt, zowel boeken welke door Buro Lentemorgen zijn geleverd zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

12. KLACHTENPROCEDURE

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Buro Lentemorgen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buro Lentemorgen in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Buro Lentemorgen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Buro Lentemorgen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Een klacht kan betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde dienst of op schending van de ethische gedragscode.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Buro Lentemorgen, 2019